lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skollagstiftningens uppdrag till skolans kommunala huvudmän och profession

kefu-seminarium den 12 april kl 14.00 – 16.30

Den svenska skolan har under de senaste 25 åren genomgått omfattande förändringar med en övergång från offentlig monopolreglering till marknadsreglering. Men staten har förbehållit sig rätten till den ideologiska styrningen av den svenska skolan såsom den kommer till uttryck i skollagstiftning och övriga centralt beslutade måldokument. Efter ett omfattande utredningsarbete antog riksdagen år 2010 en ny skollag, SFS 2010:800, vilken började tillämpas fr.o.m. 2011-07-01. Givetvis har 2010 års skollag, i likhet med all annan lagstiftning, genomgått vissa förändringar under årens lopp. År 2019 är inget undantag utan då vissa för huvudmännen viktiga förändringar har trätt ikraft och fler beslutade ändringar kommer att träda ikraft vid halvårsskiftet.

Den svenska skollagstiftningen präglas av statens s.k. dubbelkommando. Dubbelkommandot innebär att staten riktar vissa uppgifter till skolans huvudman medan andra uppgifter riktas direkt till rektor och lärare. Detta betyder inte att vissa specifika uppgifter inte kan delegeras inom skolorganisationerna men detta bör ske på ett tydligt sätt med en kontinuerlig återrapportering så att den delegerande nivån får tillräcklig information för att kunna ta sitt bibehållna ansvar. 

Under seminariet kommer behovet av kunskaper om skollagens innehåll och adressering att behandlas, relevanta delar av skollagens innehåll med särskilt fokus på huvudmannens uppgifter och den roll-/ansvarsfördelning som gäller mellan nämnd och profession att redovisas liksom olika delegationsmöjligheter att belysas.

Medverkande:

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund
Björn Persson, avdelningschef vid Skolinspektionens regionkontor i Lund
Sten-Bertil Olsson, ek dr., f.d. skoldirektör i Lund
Lars Werner, f.d. ämnesråd på Utbildningsdepartementet och skollagsexpert

mer information

Tid: Fredagen den 12 april 14.00 – 16.30
Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.  
Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

ANMÄLAN

Kontakt: kefu@kefu.se