lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skollagstiftningens uppdrag till skolans huvudmän och profession

KEFU-SEMINARIUM DEN 26 oktober

Den svenska skolan har under de senaste 25 åren genomgått omfattande förändringar med en övergång från offentlig monopolreglering till marknadsreglering. Men staten har förbehållit sig rätten till den ideologiska styrningen av den svenska skolan såsom den kommer till uttryck i skollagstiftning och övriga centralt beslutade måldokument. Efter ett omfattande utredningsarbete antog riksdagen år 2010 en ny skollag, SFS 2010:800, vilken började tillämpas fr.o.m. 2011-07-01. Även denna skollag präglas av statens s.k. dubbelkommando. Dubbelkommandot innebär att staten riktar vissa uppgifter till skolans huvudman medan andra uppgifter riktas direkt till rektor och lärare. Detta betyder inte att vissa specifika uppgifter inte kan delegeras inom skolorganisationerna men detta bör ske på ett tydligt sätt med en kontinuerlig återrapportering. 

Under seminariet kommer behovet av kunskaper om skollagens innehåll och adressering att behandlas, skollagens innehåll med särskilt fokus på huvudmannens uppgifter att redovisas samt olika delegationsmöjligheter belysas.

Medverkande:

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund

Björn Persson, avdelningschef vid Skolinspektionens regionkontor i Lund

Sten-Bertil Olsson, ek dr., f.d. skoldirektör i Lund

Lars Werner, f.d. ämnesråd på Utbildningsdepartementet och skollagsexpert

Björn Persson och Matz Nilsson inleder med att utifrån sina verksamheter motivera behovet av mer skollagskunskap bland huvudmän och rektorer. 
Sten-Bertil Olsson kommer att uppehålla sig vid dubbelkommandots bodelning samt möjligheter att delegera befogenheter.
Lars Werner presenterar innehållet i 2010 års skollag, SFS 2010:800, och vad den ålägger skolväsendets huvudmän.

mer information och anmälan

Tid

Fredagen den 26 oktober 14.00 – 16.30

Plats 

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:211, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

ANMÄLAN

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.