lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner och landsting under de senaste decennierna. Bland annat har budgetansvaret fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personal på lokal nivå i kommuner och landsting i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av denna personal har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor. För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna kurs. Dagen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och styrning. För de som vill och känner ett behov finns det möjlighet att arrangera en dag två som kommer att vara en fördjupning där möjlighet ges till ökad förståelse genom att man arbetar med ekonomiska exempel hämtade från sin egen verksamhet. 

Innehåll dag 1

Dag 1 innehåller bl.a. en genomgång av:

•   Ekonomistyrningens och redovisningens grundbegrepp

•   Aktuella redovisningsfrågor

•   Översikt över den kommunala redovisningsmodellen

•   Översikt över kommunal budgetprocess

•   Genomgång av relevanta styrverktyg för planering och uppföljning såsom internprissättning, kalkylmodeller etc.

•   Perspektiv på God ekonomisk hushållning.

•   Utvecklingstrender i kommunernas ekonomistyrning.

Innehåll dag 2

Under dag 2 fokuseras deltagarnas egna erfarenheter. Problem och lösningar diskuteras tillsammans med övriga deltagare och kursledning. Det innebär att deltagarna gör en hemuppgift som kan vara verksamhetsspecifik eller generell till sin karaktär. Fokus ligger på att finna lösningar och vägar framåt för att utveckla verksamheten.

Arbetsformer

Kursen omfattar en eller två dagar, och består av såväl föreläsningar som gruppdiskussioner.

Målgrupp

Kursen syftar till att ge personer som känner att de saknar tillräcklig ekonomisk kunskap, men som genom budgetansvar eller annat chefsarbete har behov av sådan kunskap, en första inblick inom området och en frivillig fördjupning. Kursen ska därmed skapa en ökad förståelse för de olika inslagen i kommunens eller landstingets ekonomistyrning och redovisning, och förbättrade möjligheter att kommunicera med utbildade ekonomer och utveckla sin egen verksamhet.

Kursledning

Caroline Hellström, adjunkt, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Caroline är verksam som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. I sin forskning studerar hon relationen mellan organisationer i den offentliga respektive frivilliga sektorn, för närvarande med fokus på kommunala verksamheters samverkan med frivilliga organisationer. Caroline har skrivit ett antal rapporter, den senaste ”Den svårfångade ekonomen – ekonomroller i kommuner, landsting och regioner” (tillsammans med Ulf Ramberg). Caroline är också ansvarig för redovisningsutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen i Lund.

Ulf Ramberg, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Ulf Ramberg är ek dr och anställd som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ulf är forskningsledare för KEFU och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och nyckeltal i sin forskning. Han är författare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.

Mikael Hellström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Mikael Hellström är anställd vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mikaels ämnesområden är ekonomistyrning och organisation inom vilka han också undervisar i Lund. Han har under flera år bedrivit forskning rörande styrning av kommunal verksamhet och har disputerat på en avhandling om resultatstyrning och marknadsorientering i kommuner. Parallellt med forskningen medverkar Mikael också som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Tid

Fredagen den 25 november 2016 kl. 09.00-16.30

Plats

Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon, Scheelevägen 17, Lund.

Avgift

Priset är 2 700 kronor inkl lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner /landsting i KEFU är 10 procent /deltagare.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/landstinget möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Kursen omfattar en eller två dagar, och består av såväl föreläsningar som gruppdiskussioner.

Till anmälan