lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

PUCK

PUCK står för Professionell Uppdatering för ekonomer/Controllers i Kommuner och landsting

 
PUCK vänder sig till högskoleutbildade ekonomer (eller motsvarande) med kvalificerade arbetsuppgifter och med behov av professionell uppdatering. PUCK fokuserar deltagarnas individuella kompetensutveckling och professionella nätverk och är inriktad mot att vidareutveckla ekonomen i sin nuvarande och framtida roll.
 
För att stimulera deltagarnas kompetensutveckling och nätverksbyggande är mångfald och variation i programpunkterna samt att det finns tid för deltagarna att göra egna reflektioner viktiga grundstenar. Med mångfald och variation avses att KEFU ofta anlitar ett flertal föreläsare per dag, bjuder in temagäster från sektorn samt aktivt arbetar med grupparbete och presentationer. Efter varje dag alternativt efter varje tema ges tid för reflektion. Till detta kommer ett projektarbete som bedrivs i grupp inom ramen för utbildningen. Projektarbetet syftar till att stödja organisationsutvecklingen på hemmaplan. Samtliga av de resurspersoner som deltar i programmet har mångårig erfarenhet av forskning och undervisning på universitet och högskolor inom det kommunalekonomiska området. Sammantaget gör detta att PUCK har en tämligen unik profil jämfört med andra motsvarande program. 
 
Under det första temat spanar vi framåt och ser vad som är på gång inom den kommunala världen samt dess kontext. Här inleder vi också arbetet med den projektrapport som kommer att löpa längs hela programmet. Under tema två ges deltagarna en uppdatering av vad som är på gång inom de olika rollerna som en ekonom verkar. Därefter diskuteras och problematiseras de olika ekonomrollerna samt vad som krävs för att arbeta framgångsrikt inom de olika rollerna. Slutligen knyts alltihop samman med det tredje temat som tar upp ekonomens betydelse i ledningsarbetet. Detta görs utifrån såväl ekonomens som verksamhetschefens och politikens perspektiv där dessa ges möjlighet att göra sin röst hörd och berätta vad som prioriteras hos ekonomen och vilka kompetenser och förhållningssätt som dessa vill att ekonomen skall besitta.
 
De tre temana är:
 
Tema 1: Projektstart och omvärldsanalys (3 dagar)
 
Under första dagen startar vi arbetet med projektarbetet som är en rapport som skrivs gruppvis under hela programmet. Tanken är att det skall vara en tillämpning av kursinnehållet på en frågeställning som är relevant för utvecklingen av den egna arbetsplatsen. Utredningsarbetet skall bedrivas med vetenskapliga förtecken och grupperna ges löpande under programmet tillfälle att få handledning av erfarna handledare från Ekonomihögskolan i Lund. Redovisningen av projektarbetet sker under sista dagen. Under andra dagen görs en omvärldsanalys där fokus ligger på det som händer i vår omvärld och som påverkar utvecklingen av den kommunala verksamheten.
 
Tema 2: Ekonomen och dess roller (4 dagar)
 
Vår utgångspunkt när vi pratar om ekonomroller är Olves (1988) indelning i Kamrer, Pedagog, Analytiker och Controller. Redan 1988 hävdade Olve att ekonomen måste komma ur sitt trygga hörn (kamrershörnet) och utvecklas mot att bli controller. Studier (Hellström, 2016) visar dock att denna utveckling inte har gått så snabbt och varit så genomgripande som många önskat. Utgångspunkten i programmet är att en ekonom arbetar med många olika saker som ibland är överlappande och inte så tydligt knutna till det som man lär sig på universitet och högskolor. Därför utgår programmets olika ekonomroller istället från det som ekonomen gör och de kompetenser denne bör besitta. De olika rollerna som vi tar upp är Ekonomen som redovisare, Ekonomen som analytiker, Ekonomen på marknaden samt Ekonomen som förändringsagent och pedagog. 
 
Tema 3: Ekonomen i ledningsarbete (3 dagar)
 
Denna del av programmet tar utgångspunkt i ekonomens roll i ledningsarbetet. Första dagen utgår från ett verksamhetsperspektiv. Här diskuterar vi hur vi kan förstå och utveckla verksamhetsidén och olika sätt att ta sig an det strategiska utvecklingsarbetet. Andra dagen utgår från ett teamperspektiv. Här diskuterar vi ekonomernas erfarenheter av och föreställningar om ledningsgrupparbete och vad som kännetecknar effektiva team. Tredje dagen utgår från ett individperspektiv. Här diskuterar vi ekonomernas erfarenheter av och föreställningar om det egna ledarskapet. Inför varje enskild dag förväntas deltagarna lämna in en kort sammanfattning av sina erfarenheter kopplat till ämnet/perspektivet för dagen. Vidare kommer vi under dessa dagar att bjuda in några av ekonomens mest signifikanta avnämare så som politiker (KSO och nämndsordföranden) och förvaltningschefer, för att fördjupa förståelsen av vad dessa avnämare förväntar sig av sina ekonomer och vad de har för erfarenheter av ekonomernas arbete.
 
Upplysningar
 
I varje program deltar mellan 20 och 25 personer från olika kommuner alternativt från olika verksamheter inom en och samma kommun. Programmet löper över tio dagar uppdelat på fem internat och leds av en programchef som svarar för kontinuitet och den röda tråden. Dessutom medverkar ett antal andra resurspersoner från universitet, högskolor, kommuner och andra organisationer med erfarenheter från programmets olika temaområden. Utbildningen avslutas med diplomering av deltagarna.
 
Hittills har nio PUCK-program genomförts varav tre för Region Skåne, två för Landstinget Halland, ett för Västerås stad, ett för Södra Smålands kommuner och landsting samt två för ekonomer från Skånes kommuner och Region Skåne.
 
För anmälan och ytterligare information kontakta: Mikael Hellström på tel. 046-222 78 20 eller kefu@kefu.se
 

PROGRAM och anmälan

KONTAKT

Mikael Hellström
Kurs- och seminarieansvarig
KEFU

Telefon:
046-222 78 20
E-post:
mikael.hellstrom@kefu.se